For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
TrueVIS’i

TrueVIS’i

Həqiqi çapvə kəsimmövzudursatəqdimetdiyimiziheç kimsizə təqdimedə bilməzvə  busəbəblə müştərilerinizə rəqibsiz birxidməttəminetmək üçün TrueVIS’Iseçin. Şübhə yoxdur .1 Nömrəli – Bizbuyuq. Və sizində olmaqistədiyinizbudur.

Busəbəblə 20 ildənartıqdırki dünyadakı çapmütəxəsisləri, dünyanın 1 nömrəlı çapvə kəsimtədarükçüsü*1 RolandDG-yiseçir.

Kompramizsiz əsl çoxistiqamətlilik
ətrafınızabaxın. Neyaratmaqistəyirsiniz? RolandDGTrueVIS çap/kəsimmaşınınızın inanılmazdərəcədəçoxistiqamətliliyi, edə biləcəklərinizbarədə nəsə üçüngüzəştə getməməyiniz mənasınagəlir.

Eko-solventTrueVISmürəkkəbiləbazardabəzidigər çapvə kəsmə həllərindənfərqliolaraqmediaseçimində heç birkompromisyoxdur.

parlaqrənglər, yüngülvə qaranlıqsəthlərə yazdırmaq üçünAğ rənglibirmürəkkəbseçimisayəsində ətrafdakı işləri geri qaytarmaqməcburiyyətində qalmayacaqsınız.

Fərqlireklamtətbiqlərivə eksponatlar, şüşə və divarqrafikavə divarsənəti, qəlıpkəsmə etiketləri, açıqpankartlarvə arxadayaqlı görünüşlər, avtomobilqrafika, geyimvə aksessuarlar üçünistilikköçürmələrivə–dahaçox imkandüşünün.

TrueVISilə əlaqəlimaraqlı tətbiqlərikəşfedin.

GÜZƏŞTSİZ HƏQİQİ KEYFİYYƏT

TrueVIS çap/kəsimmaşınları iilə yüksəkçaplar və inanılmazkəsim nəticələri arasındaseçimeləməkməcburiyyətində deyilsiniz: Hərikisinəde, istifadəsiasan təkbircihazdasahibolabilərsiniz. Busəbəblə Biznesiniziinkişafetdirmək üçündünyaərazisindəki116,000-dənçoxxidmətiyəminatçısı, Roland’ınebirləmışçsp/kəsim maşınların ıseçir *3.

Xüsusi formulu eko solvent TrueVIS INK; zəngin, canlı rənglər, gərgin qəliblər və hamar keçidlər. Maksimum məhsuldarlıq üçün CMYKLcLmLk plus Ağ və ya ikili CMYK * 2 üçün ən geniş rəng aralığından seçiminizi edin. Bazarda digər çap başlıqlarından daha sürətli, daha dəqiq və mükəmməl şəkildə yerləşdirilən mürəkkəb damcıları istehsal edən çap başlıqları çapa yeni bir rəng dərinliyi və düz kontrast verir.

Güclü kəsmə texnologiyası və bir sıra uyğun media əlavə edilmiş və yaradıcı dizaynlarınız üçün mükəmməl, davamlı nəticə əldə edin.

Kompromis olmadan real effektivlik
Ən yaxşı maşınlar başqa işlərlə məşğul olduğunuzda işləyənlərdir. TrueVIS inteqrasiya push / cut maşınları yalnız bunu edir. Bu, biznesinizin gücünə real və nəzarətsiz məhsuldarlıq təmin edir.

İstiləşməyi gözləmək lazımdeyil. Tez, asan mediayüklənməsi. Əməliyyatzamanı mürəkkəbkartuşunundəyişdirilməsi. Güclü və intuitivRIP, tabletvə yasmartfonvasitəsiilə uzaqdanidarə edilməsiilə məhsuldarlığı optimallaşdırır.

TrueVIS, problemsizbiriş içində bir çoxtətbiq çıxarmaq üçün əslinteqrasiya çapvə konturkəsmə texnologiyasıdır.

Həqiqi yatırımqazancı

Ağıllı çapmütəxəsislərriağıllı iş seçimləriedirlər .Bir TrueVIS çap/kəsimmaşınınayatırımqoymaq, müəssisənizigücləndirməküçünediləcək ənağıllı seçimdir.

Birbaşa mükəmməl texnologiya , TrueVISilə ilk gündən etibarən qazanmağabaşlayacaqsınız.

RolandDG Versa Works DualRIPproqramındapulsuz ömürsürümleriTrueVIS çap / kəsimilə gəlir. Uzunmüddətli çapbaşlıqları, mürəkkəbsəmərəliliyini ənyüksəksəviyyədə təminedirvə gələcəkdə investisiyalarınızı artırır.

RolandDG-ninmühəndislik, təlimvə yaradıcı dəstəyiilə birlikdə TrueVIS, bütünbunlarindivə gələcək üçünbirarayagələnbirpaketdir.

HƏQİQİ ENERJI

Vaxtvə pulunvacibolduğubirsənayedə,  işaxışınızıncihazınızdan çıxan çaplar kimidüzgünolmalarına ehtiyacınızvar. Doğrusinerji; TrueVISINK, güclü VersaWorksDualRIPproqramınınvə Roland üçünRolandtərəfindənxüsusihazırlanmış birTrueVISçap / kəsimbirbirləşmədir. Buqədərsadə.

Sadəcə bizi dinləməyin; dünyadakıçap mütəxəsislərininişlərinigücləndirmək üçünniyəTrueVISçap/kəsimmaşınlarınıseçmələrinionlardandadinləyin

Jordi Puig, MotoGPTM, İspaniya

“Önemli olan güvenilirlik – TrueVIS her zaman baskıya hazır.”

Daha fazlasını okuyun »

Joris Langedijk, Eelan, Hollanda

“Anında aşık oldum, kalitesi gerçekten çok iyi.”

Daha fazlasını okuyun »

Alex Liggett, The Vinyl Guys, İngiltere

“TrueVIS, əlavə müəssisələrimiqazanclı bir müəssisə  halinagətirməyimdə önəmli yeri olmuşdur

Daha fazlasını okuyun »

TrueVIS VG Serisini Keşfedin

 • Adet FlexFire çap başlığı
 • Mürəkkəb konfiqurasiyalar : Çift CMYK, CMYKLcLmLk, CMYKLcLmLk+W
 • 1371mm, 1625mm genişlik seçimləri widths

TrueVIS SG Serisini Keşfedin

 • 2 Adet FlexFire Baskı Kafası
 • Mürekkep Konfigürasyonu: CMYK
 • 762mm, 1371mm widths

Ətrafınıza baxın. Nə yaratmaqistəyirsiniz? RolandTrueVISilə çapvə kəsimlə nailolmaq istədiklərinizdən vaz keçməyəcəksiniz.

Kəskin, canlı çaplarvə dəqiqbirkonturkəsintilərinitəkbirmaşın üzərində problemsizbir şəkildə həlledin.

Baş döndürənkeyfiyyətnəzarət edilmədən məhsuldarlıq, unikalmürəkkəb, RIPvə cihazsinerjivə əhəmiyyətlibir şəkildə təsirlibirinvestisiya. TrueVISVGSeriesvə SGSeriesçapvə kesicileriniz, güzəştsizmüstəsnaistiqamətverir.

Qəlib kəsim Etiketlər vəstikerlər

Tək bir maşının mükəmməl çaplar  və həssas kəsimli qəlib kəsim etiketler, yapışdırmalar və stikerlər yaratmasına icazə verərək  dəyərli  zamanınızı qoruyun – TrueVIS bunun üçün dizayn edildi. qısa, rahat bir axışı və nəzarətsiz çap; TrueVIS işi bitirirkən sizin başqa bir layihə üzərində işləyə biləcəyiniz deməkdir.

Afişalar

TrueVIS SG Seriyası və VG Seriyası çap/kəs maşınları özəlliklə afişa tətbiqləri üçün  ideal olan birbiriyle tutarlı düz rəngləri, yumşaq keçişləri və incə detalları təqdim etmək üçün mürəkkəb  damlacıqlarını tam və səmərəli bir şəkildə püskürdən yenilikçi çap başlığı teknologiyası ilətəmin etmişdi. Bu keyfiyyət çap sürətindənməhrum olmadan əldə edilir və beləliklə iş müddətinizdəki qazancı ən üst səviyyəyə çıxardır.

Lövhələr

TruVIS ilə çap edilən xarici məkan lövhələr, laminasiyaolmadan üç ilə qədər  dayanıqlıdır. Yüksək rəngsıxlığımükəmməl görüntülər və yazı qrafik keyfiyyətinə zəmanət verilir.

Çox sayıda üzlənmiş ya da üzlənməmiş media ilə uyğun gələn TrueVIS MÜRƏKKƏB tez qururyur . Bununlaən çətin müştərilərinizə belə işi bitirməyiniz vətəhvil verməyiniz üçün istehsalı sürətləndirir

Maşın qrafikaları vəüzləmələri

İstər tam istər qismimaşın üzləmələri və ya qrafikaları yaratmaq isteyitsinizsə, TrueVIS bu istəyinizi yerinə yetirəcək. TrueVIS çap/kəs maşınları göz alıcı rənglər və kəskin kontur kəsim cizgiləriylə maşın qrafikalarının sürətli profesional istehsalı üçündizayn edilmişdir Laminasiya  vəbitirmə işləmlərindən əvvəl isidici işləmlə çaplar tez bir zamanda quruyacaq.

Şüşə qrafikaları

TrueVISdaha çox şeytəqdimedin. TrueVIS Beyaz mürəkkəb opsiyası*, tam və ya  qısmişüşə örtükləri  vəprofessional günəşdən qoruma örtükləri üçün şəffaf şüşə filmində yüksək təsirli çaplar əldə edə biləcəyiniz çaplar mnasına gəlir. Müştərilərinizə, şəxsi gizliliyi artırmaq, sağlamlıq və təhlkükəsizlik təmin etmək üçün pərakəndəvə  markalı qrafikalar yaratmaq üçün bir seriyasüşə lövhələri həlləri təqdim edin

* TrueVIS SG Serisi, CMYK konfigürasyonunda kullanılabilir

Divarqrafikalarıvə DivarRəsmləri

Əşyaları üzləyək. Əslindəhər şeyi üzləyək. TrueVIS çap/kəsmaşını ilə divardandivara, yerdəntavanaqədər deməkolarkihərsəthdəqrafikavədivarrəsimlərini yaradın. ətrafmühit şərtlərınədayanıqlı, güclü çaplıqrafikalarlagözəlbirofis, birevyadabirmağazadüşünün. TrueVIS’insahibolduğubirləşik çapvə kəsimtexnologiyası sayəsində bunubacarmakolducçaasandır

Sənət işləri  və Fotolar

Sənət işlərində fə fotolarda  herşey detallardadır. TrueVIS dəyişkən damlacıq teknologoyası ilə kətandan, mat və parlaq kağıza qədər fərqli səthlər üzərində əarif detalları təmin etmək üçünmürəkkəbi  üç fərqli damlacıqölçüsündəpaylayır. Həcmli rəng şkalası və mürəkkəb keyfiyyəti; göz alıcı rənglərlə inkişaf etmiş qara və ağ bitişlər təqdim edir.

Posterlər və Backlit Görüntülər

TrueVIS, posterlər üçün idealdir: özəl material üzərinə tək səfərlik çap, minlərlə baş döndürücü üst səviyyə dizayn ya da benzer bir iş… Yüksək sıxlıqlı TrueVIS MÜRƏKKƏB, poster kağızları və aydınlatmalı (backlit) görüntü filmlərini ehtiva edən  birseriya qaplanmışvə ya qaplanmamış media üzərində  parlaqnəticələr verir.

Şəxsiləşdirilmiş köynəklər və hazər geyim

Modanı izləyirsiniz? Şəxsiləşdirilmiş köynəklər, sweatshirtlər, çantalar, şapkalar və hatta ev tekstili məhsullarına çap etmək  TrueVIS ilə mümkündür Hazır geyim üçün qısa müddətli , tam rəngli istilik transfer qrafiklərini çap edin və kəsin; qazanclı və yaradıcı yeni bir bazara giriş edin

İlhamvericdirmii ?Roland’ınTrueVIS çapvə kəsimseriyasıhaqqındadahaçoxməlumat əldə edin

TrueVIS VG Seriyasını  Kəşfedin

 • ədəd FlexFire çap başlığı
 • mürəkkəb konfiqurasiyaları: cüt CMYK, CMYKLcLmLk, CMYKLcLmLk+W
 • 1371mm, 1625mm genişlik seçimləri widths

TrueVIS SG Seriyasını Kəşfedin

 • 2 ədəd FlexFire çap başlığı
 • Mürəkkəb konfiqurasiyası: CMYK
 • 762mm, 1371mm widths

Yorum yazın


Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Top